Geld - Keuzes maken

Om aan alle ontwikkelingen die in de Agenda van Oirschot zijn geschetst, een invulling te geven moet de financiële huishouding van de gemeente gezond zijn. Dat wil zeggen een structureel sluitende begroting binnen de kaders die de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) de gemeente geeft. Het financieel perspectief voor nu en de komende jaren is als volgt:

 

2014

2015

2016

2017

2018 

 I. STRUCTURELE DOORWERKING

 

 

 

 

 

 A. Huidige begroting 2014-2017

-23.500

109.800

-12.600

5.900

5.900 

 B. Ontwikkelingen tot nu toe

124.000

517.000

353.000

319.300

628.700 

 C. Verwerken ontwikkelingen
 algemene uitkering

60.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000 

 D. Agenda van Oirschot
 (structurele lasten)

0

284.000

542.000

957.000

1.607.000 

 Totaal structurele doorwerking
 (1-A t/m 1-D)

160.500

810.800

782.400

1.182.200

2.141.600 

 II. NIET VERWERKT / INCIDENTEEL

 

 

 

 

 

 A. Nog in te vullen bezuinigingen
 huidige begroting 2014-2017

250.000

647.200

741.200

756.100

756.100 

 B. Niet verwerkt / incidenteel uit thema'
 Agenda van Oirschot

0

900.000

683.300

216.700

 C. Op te stellen visie diverse thema's
 Agenda van Oirschot

0

350.000

0

0

 Totaal niet verwerkt / incidenteel
 (totaal II-A t/m II-C)

250.000

1.897.200

1.424.500

972.800

756.100 

 Totaal structureel/incidenteel/
 niet verwerkt

410.500

2.708.000

2.206.900

2.155.000

2.897.700 

Alle ontwikkelingen zoals die tot op heden bekend zijn, inclusief de Agenda van Oirschot, zijn voor wat betreft het structurele karakter ervan opgenomen bij ‘Structurele Lasten’. Daarnaast zijn er incidentele ontwikkelingen en risico’s die het structurele mogelijk kunnen beïnvloeden. Denk vooral aan de ‘Nog in te vullen bezuinigingen in de huidige begroting 2014-2017’.

Conclusie

Zonder keuzes is het niet mogelijk om een sluitende begroting te presenteren. Maar, het voorbereiden en maken van keuzes kost ook tijd en dus geld. Daarom zal de gemeente moeten investeren. Via visievorming is onze gemeente in staat om focus te houden op de koers die we willen varen.

Bij het maken van keuzes passen de volgende overwegingen.

Primair:

Secondair:

Na de verkiezingen is het aan de politiek om de koers nader te bepalen. Het coalitieakkoord is daarin richtinggevend. Mede op basis hiervan presenteren wij in september 2014 de eerste scenario’s aan de gemeenteraad. Daaruit blijkt welke keuzes gemaakt kunnen worden in relatie tot een gezonde financiële huishouding van de gemeente.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×