Veranderende werkwijze voor bestuur, ambtelijke organisatie én politiek

Ambitie Toekomstvisie 2030

De gemeente is er voor de inwoners, de inwoners zijn er voor de gemeente: er is sprake van partnerschap. Naast het op orde hebben van de ‘basis’ is de voornaamste rol van de gemeente die van facilitator. De gemeente biedt de inwoners ruimte en mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de gemeenschap. De gemeente denkt mee over mogelijkheden: helpt kansen te zien en beperkingen te overwinnen en maakt gebruik van kennis die aanwezig is in de samenleving. De gemeente is de actieve verbinder tussen maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en burgers.

Ontwikkelingen

Oirschot kan zich niet onttrekken aan de ontwikkeling van een altruïstische overheid (een overheid die over alles gaat en alles voor haar burgers regelt) naar een overheid die zich veel meer als partner opstelt en participeert in de samenleving. De gemeente bepaalt minder en wordt daardoor afhankelijker van wat de omgeving over de organisatie bepaald (licence to operate/win). Dit heeft gevolgen voor de ambtelijke organisatie, het College van B&W en de gemeenteraad.


De nieuwe verhouding tussen overheid heeft ook gevolgen voor de identiteit van de gemeente Oirschot. Deze is aan het veranderen en daarmee ook onze uitstraling (imago).

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

Het realiseren van onze breedgedragen ambities, in het licht van alle (maatschappelijke) veranderingen, gaat niet zomaar. Gemeente Oirschot ontwikkelt daarom een nieuwe werkwijze die aansluit bij de rol als faciliterende en stimulerende partner. Dat vraagt gerichte investeringen in mens en organisatie. Voor een succesvolle gedragsverandering is het nodig de mens te motiveren, de capaciteit te ontwikkelen (opleiding) en in de gelegenheid te stellen ander gedrag te vertonen (‘proberen, fouten maken mag’). Op sommige onderdelen is de uitwerking al concreter dan op andere onderdelen. Het vergt bovendien een langdurig traject.

De raad is in januari 2014 akkoord gegaan met de Koersnotitie Oirschot 2014-2017. Daarin komt ook het Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 aan bod. Dit plan heeft in 2014 tot doel het management en medewerkers te trainen om te denken vanuit de vragen: “Waar vraagt de samenleving om en hoe acteren we hierin? In 2014 wordt aandacht besteedt aan 1) cultuurverandering van werken, 2) HRM en Werkwijzen, 3) Lean inrichten van processen, 4) Oplossen van knelpunten in de bestaande organisatiestructuur.


De gemeente heeft daarom in augustus 2013 onder andere het Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot (augustus 2013) vastgesteld. De gemeente investeert hiermee in de kwaliteit van communicatie. Oirschot werkt vanuit 4 communicatiestrategieën: 1) haal via communicatie de kracht uit de samenleving, 2) discipline communicatie meer inzetten om in te spelen op de vragen van inwoners, 3) uitgebreide, direct inzetbare mix van communicatiemiddelen, 4) draag uit waar je voor staat (actief communiceren over visie en beleid).

Om volgens het strategisch communicatieplan te werken is er intern nog wel wat werk aan de winkel. In oktober 2013 is daarom het Interne communicatieplan 2013 Buiten winnen is binnen beginnen vastgesteld. Denk aan opleiden van de medewerkers in Factor C (omgevingsbewust werken), het identiteitstraject, benutten mogelijkheden social media en doorontwikkelen van sociaal intranet om integraal werken en kennisdelen binnen de gemeentelijke organisatie verder te stimuleren.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

De gemeente heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om de dienstverlening aan burgers, actieve verbinder en serieuze speler in thematische samenwerkingsverbanden. Het Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 loopt op dit moment. Ook voor het strategisch communicatieplan en het interne communicatieplan worden in de praktijk toegepast. Het is aan de raad om in de komende jaren te besluiten over de budgetten en daarmee de voortgang en intensiteit van de uitvoeringsplannen in de komende jaren. De intensiteit heeft bijvoorbeeld te maken met de inzet van personeel en ict-middelen.

De rol van raadsleden verandert. Loslaten maar niet laten vallen: hoe doe je dat als gemeenteraad? Hoe ziet een kaderstellende, toezichthoudende en volksvertegenwoordigende rol van de raad eruit in een faciliterende netwerkgemeente? En hoe kunnen de gemeenteambtenaren/participatie-professionals de raad hierbij ondersteunen? Het is aan de gemeenteraad om hierin een weg te zoeken. Bijvoorbeeld, door een werkgroep te formeren die zich gaat uitspreken over de gewenste nieuwe positie en (vermoedelijk) aangepaste werkwijze van de gemeenteraad.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×