Branding Oirschot: Oirschot als handelsmerk richting recreanten, toeristen en potentiële bewoners

Ambitie Toekomstvisie 2030

Oirschot is in 2030: Monument in het groen, kwalitatief leven. Recreatie&toerisme is dan één van de drie belangrijkste economische pijlers van Oirschot. We hebben een kwalitatief goed voorzieningenniveau en zijn daardoor aantrekkelijk voor eigen bevolking en nieuwe bewoners, zoals kenniswerkers.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

Voor een uitnodigend Oirschot is het van belang Branding Oirschot goed uit te werken. Die behoefte wordt bijvoorbeeld sterk gevoeld vanuit Centrummanagement Oirschot. Belangrijk daarbij is dat branding iets is wat breed gedragen moet worden en dus ook gezamenlijk opgepakt moet worden door diverse spelers in het dorp en in de regio. Enkel zo kan het slagen. In februari 2014 hebben centrummanagement, VVV en de gemeente een eerste sessie met elkaar gehouden over dit onderwerp.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

In deze Agenda komt het thema ‘Een visie op uitnodigend Oirschot’ aan de orde. Het is aan de nieuwe raad te besluiten over de gevraagde visie. De visie helpt de branding en de rol voor de gemeentelijke organisatie daarin verder vorm te geven.

Het huidige Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot (augustus 2013) biedt al enkele handvatten om Oirschot meer uit te dragen richting inwoners, ondernemers, recreanten en samenwerkingspartners. Het is aan de raad om te besluiten over het budget en daarmee de intensiteit en de voortgang in de uitvoering voor de komende jaren.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×