Dienstverlening burgers en bedrijfsleven

Ambitie Toekomstvisie 2030

We zijn ervan overtuigd dat burgers, instellingen en bedrijfsleven op tal van terreinen heel goed weten wat ze willen en hoe ze dat kunnen organiseren. Er is veel kracht binnen de samenleving aanwezig. De gemeente kan en hoeft bovendien niet alleen de problemen te lijf en heeft daar de samenleving in toenemende mate bij nodig. We gaan van reguleren naar stimuleren en faciliteren.

Ontwikkelingen

De overheid stuurt er op aan dat gemeenten steeds meer hét service centrum worden voor publieke dienstverlening waar burgers en bedrijven met vragen terecht kunnen. Dat vergt een goede toegankelijkheid van de gemeente voor instellingen, burgers en bedrijven. De samenwerking die we daarbij willen organiseren ‘is zo groot als nodig en zo klein als mogelijk’. We willen door samenwerking de kwaliteit, het strategische en innovatief vermogen van onze gemeentelijke organisatie doorontwikkelen.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

De VNG operationaliseert de gedachte om tot een zo goed mogelijke dienstverlening te komen. Om de doelen te bereiken is er het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) voor Dienstverlening en E-overheid opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor overheidsorganisaties betekent het NUP concreet de implementatie van 24 bouwstenen en het nakomen van 19 resultaatverplichtingen in de periode 2011-2014. Het programma kent 4 hoofdlijnen: 1) Het loket voor burgers, 2) Digitale dienstverlening aan bedrijven, 3) Stelsel van basisregistraties, 4) Implementatieondersteuning voor gemeenten. Gemeente Oirschot voert de implementatie van het NUP uit en werkt hierin samen met verschillende partners zoals de Kempengemeenten. Daarnaast hebben de Kempengemeenten in een gezamenlijk Dienstverleningsconcept vastgelegd hoe zij hun dienstverlening willen inrichten. Met het programmaplan Dienstverlening, onderdeel van de Koersnotitie Oirschot 2014-2017, werkt gemeente Oirschot aan het inrichten van een Klant Contact Centrum (KCC) waar straks 80% van alle diensten afgehandeld wordt, 24/7 bereikbaarheid en digitaal en zaakgericht werken. Door zaakgericht te werken kunnen we sneller, efficiënter en transparanter (samen)werken en daarmee zorgen dat we servicegericht zijn, richting bewoners en ondernemers.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

Het programma Dienstverlening is al in uitvoering. Het is aan de raad om het budget en daarmee de voortgang en intensiteit in de komende jaren te borgen. De intensiteit heeft bijvoorbeeld te maken met de personele inzet en ict-middelen. Inzet om als gemeente niet alleen de ‘Eén loket-gedachte’ te realiseren maar een kwalitatief hoog serviceniveau te bieden dat hoort bij Oirschot als toplocatie voor wonen, werken en recreëren.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×