p

Thematische samenwerking met medeoverheden en andere partners

Ambities Toekomstvisie 2030

Oirschot is in 2030 een krachtige, zelfstandige gemeente die bewust stuurt op samenhang met de omgeving. Oirschot wil niet volgzaam aan anderen zijn en gaat zelfbewust om met de eigen kwaliteit (Monument in het groen, kwalitatief leven). Om zelfstandig te kunnen blijven is het van belang samenwerkingsverbanden te zoeken waarbinnen Oirschot haar opgaven optimaal kan waarmaken.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

In februari 2013 heeft de gemeenteraad de Visie op verregaande samenwerking aangenomen. Het gaat erom dat we als Oirschot vanuit een heldere visie en een profiel samenwerken met partijen waarmee we onze Toekomstvisie verwezenlijken. De visie op samenwerking beschrijft zes criteria waarmee verschillende samenwerkingsvarianten tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Die afweging kan, maar hoeft niet, gevolgen te hebben op bestaande samenwerkingsverbanden.

In het besluit is overigens een keuze gemaakt om voor Wonen en Werken aansluiting te zoeken bij het stedelijk gebied. Voor de bedrijfsvoering blijft de gemeente (vooralsnog) samenwerken binnen de Kempengemeenten. Vanuit het landelijk gebied liggen koppelingen met de Kempen en het Groene Woud. Tot slot is er richting gekozen om binnen het sociaal domein samen te werken met Veldhoven en Best.

In navolging van de Visie op samenwerking heeft de gemeenteraad in september 2013 besloten om zich aan te sluiten bij de gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven. Het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven is in december 2013 daadwerkelijk ondertekend: met acht andere gemeenten wordt geopereerd als ware het één gemeente. Via dit convenant richten de gemeenten zich nu eerst op de thema’s Wonen en Werken. Thema’s waar de gemeenten al gewend op zijn samen te werken, namelijk binnen SRE-verband en een onderliggend convenant.

Verder is per 1 juni 2013 de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opgericht en de SRE Milieudienst opgeheven. Medio zomer 2014 zal ook de feitelijke overgang plaatsvinden van het oude Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) naar De Metropoolregio Eindhoven. In dit nieuwe samenwerkingsverband van de 21 gemeenten wordt meer uitvoerende inzet verwacht van de gemeenten zelf, eventueel in subregionaal verband.

Om de thematische samenwerking te operationaliseren is de gemeenteraad in januari 2014 akkoord gegaan met de Koersnotitie Oirschot 2014-2017. Eén van de 3 onderliggende programmaplannen is het programmaplan Samenwerking. Dit programma heeft tot doel bestuur en organisatie 1) meer oog krijgen voor mogelijke verbindingen met en tussen inwoners en partners, 2) zelfbewust haar rol vervult in samenwerking met omliggende gemeenten, 3) op het juiste moment effectief kan handelen rondom samenwerkingsverbanden.

Op lokaal niveau bestaan er leefbaarheidsnetwerken, zoals buurtbeheer, dorpsraad en Dorpscafé. De samenwerking in deze netwerken is goed. Om de gemeentelijke deelname in deze lokale netwerken te optimaliseren is een Plan van aanpak Hart voor Leefbaarheid opgesteld. Naast samenwerking op burgerniveau, onderhoud de gemeente contact met partners als het Oirschots Industrieel Contact, de Ondernemersvereniging Oirschot, Centrummanagement, Oirschot Verbindt en dergelijke.

Ontwikkelingen

Nieuwe samenwerkingsverbanden hebben effect op de invulling van bestaande verbanden. Niet onbelangrijk: de samenwerking moet van twee kanten komen. Binnenkort moet op diverse inhoudelijke thema’s gekozen worden voor het beste samenwerkingsverband. Er heerst tijdsdruk op een aantal dossiers, relaties kunnen schade oplopen en Oirschot kan de boot gaan missen. Deze druk is vooral voelbaar op de dossiers binnen het sociale domein. Zie ook het thema in de Agenda “Grote veranderingen sociale domein: decentralisaties”.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

Het overzicht, de ontwikkelingen en bestuurlijke keuzen die deze Agenda per beleidsthema benoemt helpen ons een positie te bepalen in het speelveld. Met wie we wel samenwerken, maar ook met welke samenwerkingsvormen we stoppen. Ofwel, hoe de gemeentelijke organisatie kan opereren in goede samenhang met de omgeving.

Naast het uitwerken van de samenwerking binnen de Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven, moeten er in 2014 keuzen gemaakt worden over samenwerking in subregio’s op overige taken die met de komst van Metropoolregio Eindhoven niet meer worden uitgevoerd door het oude SRE. Denk aan Brainport Avenue, beheer recreatieve routestructuur, plattelandsontwikkeling (tegenwoordig gebiedsgerichte economische ontwikkeling). Oirschot moet ook een besluit nemen over het wel/niet aankopen van aandelen in Brainport Development.

Zoals gezegd is het programma Samenwerking van start gegaan. Het is aan de raad om het budget en daarmee de voortgang en intensiteit in de komende jaren te borgen. De intensiteit heeft bijvoorbeeld te maken met de personele inzet die ingezet kan worden om ‘Niet volgend te zijn maar eigen keuzes te maken’ binnen netwerkverbanden.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×