Werken aan bereikbaarheid

Ambities Toekomstvisie

Oirschot wil een ideale woon- en leefgemeente zijn, met goede voorzieningen en een optimale bereikbaarheid (zowel van de kernen zelf als van voorzieningen).

Ontwikkelingen

Oirschot is ideaal gelegen op een kruispunt van routes van oost naar west en van noord naar zuid. Belangrijke schakels zijn de route van Tilburg naar Eindhoven, langs Moergestel, Spoordonk en Acht, de Oude Grintweg richting Boxtel en de N395 door de Beerzen richting de zuidelijke Kempen en Hilvarenbeek.

Een aantrekkelijke woonomgeving wordt mede bepaald door een goede bereikbaarheid. Oirschot heeft te maken met toenemend autoverkeer op de doorgaande wegen door de kernen. De verkeersstructuur van Oirschot is vanwege deze ruggengraatstructuur vrij kwetsbaar. Daarnaast ondervindt het dorp Oirschot in toenemende mate parkeerdruk. Dit is vooral in de kern, bij de Markt en aanliggende straten, maar ook bij winkelcentrum De Poort te merken. De oorzaak ligt voor een deel bij de stedelijke ontwikkelingen in de laatste decennia. Binnenstedelijke locaties zijn getransformeerd naar nieuwe woonbuurtjes waarbij de aandacht voor voldoende parkeergelegenheid ten bate van het centrumfunctie op de achtergrond is geraakt. Dit betekent dat er structureel extra parkeercapaciteit moet komen. De verkeersstructuur moet hierop aansluiten.

Niet alleen het lokale wegennet ondervindt hinder door toenemend autoverkeer. In de jaren ‘50 van de vorige eeuw is de rijksweg A58 aangelegd. De A58 is een belangrijke schakel voor het nationale verkeer. De route ontsluit de regio Rijnmond met het Duitse achterland. De afgelopen jaren heeft het rijk geïnvesteerd in een beter bereikbare regio Eindhoven. In 2011 is tussen Best en Oirschot een derde rijstrook aangelegd om de doorstroming op dit weggedeelte te bevorderen. Helaas heeft deze maatregel maar beperkt effect op de files en de bereikbaarheid. De bereikbaarheid van Oirschot via de A58 is dan ook een belangrijk punt van zorg.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

In 2010 heeft de gemeente al onderzoek (Verkenning Verkeersstructuur Oirschot) uitgevoerd naar de bereikbaarheid van met name de kern Oirschot. Deze verkenning laat zien dat er een aantal maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid te bevorderen en op peil te houden.

In dezelfde periode is de discussie rond de rijksweg A58 aangewakkerd. Inmiddels is Oirschot ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd aan de overlegtafels rondom de wegverbreding van de rijksweg. Daarbij pleit de gemeente voor maatregelen voor het vergroten van de capaciteit op de A58 in samenhang met de bijdrage die ze leveren aan de bereikbaarheid van Oirschot en de regio. Dit betekent dat de verschillende alternatieven getoetst moet worden aan de effecten op het onderliggende wegennet, en dan met name de toevoerwegen naar de A58 (Bestseweg, Kempenweg, N395, Erica).

In 2012 heeft de gemeente onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de parkeerdruk te verminderen. Een kant en klare oplossing is er niet. Wel heeft de gemeente maatregelen rond de Poort genomen door daar een blauwe zone in te voeren.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

De bereikbaarheid van Oirschot speelt de komende jaren een belangrijke rol.

Op lokaal niveau betreft het besluiten over hoe we omgaan met parkeren in en de bereikbaarheid van het centrum van Oirschot. De gemeente moet zich bijvoorbeeld buigen over de keuze hoe het Oirschotse centrum bereikbaar blijft, of ontsluitingsstructuren worden aangepast, hoe en waar we parkeervoorzieningen realiseren. Dit vergt ingrijpende beslissingen alleen al vanwege de kosten die dit met zich mee kan brengen.

De keuzes voor oplossingen hangen in belangrijke mate af van de koers die de samenleving bepaalt voor de ontwikkeling van het centrum van Oirschot. Die keuzes vloeien voort uit een (economische) visie op het centrum. Zie ook verder in de Agenda: een visie op een uitnodigend Oirschot.

Voor een robuuste ontsluiting van Oirschot en de noordwestflank van de Brainportregio is het noodzakelijk om het functioneren van de A58 en onderliggend wegennet in samenhang te bezien. Voor Oirschot is het vooral van belang dat het zijn positie vasthoudt in de discussie over de A58 (inzetten op extra aansluiting). Daarnaast is het met het oog op de leefbaarheid van belang dat de A58 goed ingepast wordt in het Oirschotse landschap. De infrastructurele oplossing die meerwaarde creëert voor Oirschot vergt ook een investering van de gemeente.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×