Oirschot in de Westflank van Brainport

Ambities Toekomstvisie

Oirschot ligt in Brainport regio Eindhoven. Vanuit onze toekomstvisie draagt Oirschot bij aan de doorontwikkeling van deze belangrijke toptechnologische regio, in het bijzonder als proeftuin voor duurzame/zorgvuldige veehouderij, domotica, het nieuwe werken, bouwnijverheid - wanneer het gericht is op innovatie en duurzaamheid - en (digitale) bereikbaarheid van voorzieningen."

Uitgangspunt bij iedere vorm van economische ontwikkeling is dat kwaliteit en professionaliteit voorop staan en dat ontwikkeling plaatsvindt met een goede inpassing in of versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Oirschot.

Ontwikkelingen

Een topregio vaart wel bij een excellente internationale bereikbaarheid en goede (digitale) verbindingen binnen de regio. Het gevarieerde landschap geeft de regio aantrekkingskracht: hoogstedelijkheid in de steden Eindhoven en Helmond, hoogwaardige toplocaties (campussen) attractieve woon- werkmilieus en de directe nabijheid van natuur. Door typische Brainport-kenmerken als het hergebruik van (post)industrieel erfgoed, de zichtbare aanwezigheid van technologie en design in het straatbeeld en excellent gastheerschap wordt kwaliteit en onderscheidend vermogen gecreëerd.

Oirschot heeft de Brainport met haar gebiedskenmerken wat te bieden. Het aantrekkelijke woon- en werkklimaat biedt potentie om de tuin van de Brainport te zijn. Om die positie te betrekken werkt de gemeente – mede op basis van het besluit over de samenwerking – intensiever samen met de partners in het stedelijk gebied op de thema’s Wonen en Werken.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

De negen gemeenten van de stadsregio (waaronder Oirschot) hebben eind 2013 gezamenlijk hun ambities voor de Brainport vastgelegd in het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven: “Rondom Eindhoven komen Brainport, Eindhoven-Leuven-Aachen-Triangel, A2 ontwikkelingsas, Agenda van Brabant en topsectorenbeleid samen. Hightech & Design in combinatie met maakindustrie, life sciences, food, automotive en maintenance, alsmede een inspanning voor Research & Development op internationaal hoogstaand niveau zijn kenmerkend voor een regio die zich ontwikkelt naar een mondiale ‘place to be’.” Er wordt samen gewerkt aan de ambities uit het Brainport 2020-programma om tot de technologische top-3 van Europa en de top-10 van de wereld te behoren.

Op het terrein van werken wordt er in het bijzonder gestreefd naar hoogwaardige bedrijventerreinen, die optimaal tegemoet komen aan de behoefte en mogelijkheden in de markt. Er wordt –naast de veranderende manier van werken- uitgegaan van een bovengemiddeld economische groei waarop we moeten anticiperen. Samen wordt er gewerkt aan reductie van de overprogrammering en herstructureing van bedrijventerreinen. Daarbij kijken de negen individuele gemeenten over hun eigen grenzen heen en opereren we alsof we één gemeente zijn; de negen gaan voor de beste plek voor een bedrijf.

Oirschot bouwt mee aan de realisering van de Brainport-ambitie door in te zetten op een integrale ontwikkeling van de Westflank (gebied rond Brainport Innovatie Campus (BIC), Westfields Bedrijvenpark en Eindhoven Airport). Daarmee hangt ook het thema bereikbaarheid samen. Vanuit de MIRT en Verkenning Verkeersstructuur Oirschot blijkt duidelijk dat de zuidoosthoek van onze gemeente een wezenlijk regionale bijdrage kan leveren aan de genoemde Westflank.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder


In de samenwerking rond de Brianport zal continu een afweging gemaakt moeten worden tussen wat in samenwerking moet en wat lokaal kan. Dit maakt het belangrijk om tijd en energie te stoppen in (sub-)regionale processen zodat we het Oirschotse belang kunnen inbrengen. Dit vraagt om continue monitoring van de beoogde resultaten van de samenwerking.

De komende jaren zal de Westflank van Brainport (integraal) ontwikkeld gaan worden. Dit betekent dat de negen gemeenten gezamenlijk zaken moeten realiseren die noodzakelijk zijn voor de Brainport 2020 ambitie. Het gaat daarbij voor Oirschot concreet om de ontwikkeling van Westfields en op welke wijze dat gebeurt. Hoewel de bedrijvenmarkt de laatste jaren in het slop zit, is het voor Oirschot essentieel om Westfields te ontwikkelen. Westfields vormt de Oirschotse sleutel in het proces naar een succesvolle ontwikkeling van de Westflank van Brainport. Het is niet de vraag of, maar hoe we Westfields de komende jaren invlechten in de ontwikkeling van de Westflank. Er zijn daarbij verscheidene scenario’s denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en fasering in programmering.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×