Samenleving en veehouderij

Ambitie

Vanuit onze toekomstvisie draagt Oirschot bij aan de doorontwikkeling van de belangrijke toptechnologische regio Brainport regio Eindhoven, in het bijzonder als proeftuin duurzame/zorgvuldige veehouderij, domotica, het nieuwe werken, bouwnijverheid - wanneer het gericht is op innovatie en duurzaamheid, (digitale) bereikbaarheid van voorzieningen."

Uitgangspunt bij iedere vorm van economische ontwikkeling is dat kwaliteit en professionaliteit voorop staan en dat ontwikkeling plaatsvindt met een goede inpassing in of versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Oirschot. Wat betreft veehouderij betekent dit ontwikkeling zónder grote opschaling toe te staan.

Ontwikkelingen

De komende jaren liggen ontwikkelingen van en in de agrarische sector, en dan met name de veehouderij onder een vergrootglas liggen. Zowel gemeente als provincie hebben de ambitie om de veehouderij in 2020 duurzaam te laten produceren. In lijn met de Toekomstvisie loopt Oirschot voorop waar het gaat om duurzame ontwikkeling van de landbouw. Oirschot groeit uit tot een proeftuin van de meest geavanceerde technologische ontwikkelingen op het terrein van groene en duurzame landbouw- en veeteelttechnieken. De relatie volksgezondheid en veehouderij krijgt steeds meer aandacht, het onderwerp heeft de aandacht bij meerdere kennisinstellingen.

Per 1 januari 2014 moeten veehouders verplicht de mest verwerken. Dit zet druk op vergunningen en maatschappelijke processen. In 2015 vervalt het melkquotum voor melkveebedrijven. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt daarbij voor een toenemende milieu/omgevingsdruk.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

Inmiddels krijgt het landbouwbeleid van de provincie Noord-Brabant verder vorm via de Verordening ruimte 2014 en de Uitvoeringsagenda 2020 Brabantse Agrofood. Het toekomstige Provinciale beleid sluit aan bij het Oirschotse veehouderij beleid.

In 2013 is het Bestemmingsplan Buitengebied afgerond. Daarin zijn beleidskeuzes uit het gemeentelijke BiO-beleid, de Visie en kadernota intensieve veehouderij doorgevoerd. De vaststelling van het bestemmingsplan betekent dat de gemeente aan de slag kan met de uitvoering van haar beleid.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

Oirschot heeft de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld in de discussies rond de veehouderij en de positie ervan binnen onze samenleving. Door het opgebouwde netwerk bij de provincie is Oirschot in staat gebleken om de Oirschotse ambitie mee te laten wegen in de provinciale besluitvorming. We hebben een actieve rol als partner in Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood.

De verwachting is dat het maatschappelijk debat de komende tijd voortzet. De belangrijkste keuze die gemaakt moet worden is of Oirschot haar huidige koers (handelen naar nieuwe veranderende inzichten en aangescherpte regels om dossiers af te handelen) vasthoudt en een proactieve zelfbewuste rol (voortrekkersrol, vooraan in de troepen lopen, actieve rol als partner in beleid en uitvoering) blijft aannemen.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×