Biobased Economy

Ambities Toekomstvisie

Voor de invulling van het begrip duurzaamheid hanteert Oirschot de ‘duurzaamheidsdriehoek’. Volgens deze theorie behelst duurzame ontwikkeling integratie van sociale, ecologische en economische aspecten: people, planet, profit. Een ontwikkeling is duurzaam als er op één van de drie dimensies een positieve verandering plaatsvindt die niet ten koste gaat van de andere twee dimensies.

Ontwikkelingen

De manier waarop we in de wereld met grondstoffen en fossiele brandstoffen omgaan, zal de komende jaren wezenlijk veranderen. Ze worden schaars en de prijs wordt steeds hoger. Een ‘Biobased Economy’ is een economie waarin groene grondstoffen steeds hergebruikt worden als materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). Biomassa heeft ten opzichte van zon en wind de unieke eigenschap dat het gebruikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Er liggen veel kansen om uit reststromen, zoals mest, GFT-afval, zuiveringsslib en hout- en snoeiafval, niet alleen energie maar ook hoogwaardige grondstoffen te winnen. De technologie ontwikkelt zich in sneltreinvaart.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

De Gemeente Oirschot onderschrijft de ontwikkeling ‘naar een biobased economy’. Maar op politiek-bestuurlijk niveau zijn nog geen besluiten genomen over hoe gemeente Oirschot precies wil omgaan met de ontwikkeling richting een Biobased Economy. Op ambtelijk niveau worden de ontwikkelingen gevolgd.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

De ontwikkeling richting een Biobased Economy is een externe ontwikkeling waar Oirschot steeds meer mee te maken krijgt. Welke rol neemt de Gemeente Oirschot aan, een ambassadeursrol? Hoe vul je die rol in? Denk aan opties en keuzen:

Om deze vragen te beantwoorden en om te bepalen wat de gemeente ervoor over heeft, is het nodig om visie en beleid rond dit onderwerp te ontwikkelen.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×