Visie op een uitnodigend Oirschot

Ambities Toekomstvisie

Oirschot ligt in het Groene Woud en De Kempen, waar ontspannen in de natuur centraal staat. Oirschot fungeert als tuin van Brainport: de toptechnologische regio met Eindhoven als middelpunt. Daar nemen naast de agrarische sector de thema’s toerisme en recreatie, kunst, cultuur, erfgoed omgeven door een aantrekkelijk landschap een steeds belangrijkere plaats in. De gemeente levert een forse bijdrage aan de quality of life (Kwaliteit van leven) die de regio beoogt. Om de economische potentie van de bijzondere kwaliteiten in onze gemeente nog meer uit te nutten is een verdere professionalisering Vrijetijdseconomie (VTE) nodig. Hier ligt een kans om lokale ambities te verbinden met regionale ontwikkelingen. De kernwoorden Kwaliteit, Innovatie, Professionaliteit en Samenwerking staan daarbij centraal.

Maar hoe kan de gemeente deze het beste vormgeven? Daarvoor is een visie nodig waarin de ambities vertaald zijn naar concretere doelen op het gebied van toerisme, cultuur, erfgoed en landschap. Het hebben van een visie is een duidelijke must!

Ontwikkelingen

Door een veranderend winkelbezoek (economische crisis, internetwinkelen) treedt leegstand op. In het centrum van de kern Oirschot zien we dat door een toenemend aantal winkels dat maar moeizaam een nieuwe invulling krijgt. De verwachting is dat de leegstand zonder maatregelen toeneemt.

Daarbij komt dat door het teruglopend kerkbezoek kerken leeg komen te staan. Gebrek aan aanwas bij religieuze instellingen leidt tot afstoten van religieus erfgoed. Oirschot – met ruim 300 monumenten en nog veel meer beeldbepalende gebouwen en gebieden, niet voor niets Monument in het groen – heeft bijzonder erfgoed, waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. Dat kan niet alleen door behoud, maar vraagt ook om ontwikkelperspectief.

Brainport behoort tot de toptechnologische regio’s van Europa en levert een belangrijke bijdrage aan de economische en innovatieve prestaties van Nederland. De regio is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven, met enerzijds hoogstedelijkheid in de steden Eindhoven en Helmond, hoogwaardige toplocaties (campussen), de directe nabijheid van natuurrijk landschap en attractieve woon- werkmilieus in het landelijk gebied. Het hergebruik van (post)industrieel erfgoed, de zichtbare aanwezigheid van technologie en design in het straatbeeld en excellent Brabants gastheerschap maken de regio onderscheidend. Voor Oirschot liggen er volop kansen om zich nog sterker te profileren als groene tuin van Brainport en als schakel van de stad naar het Groene Woud en de Kempen.

Kortom: Brainport vormt een unieke kans om de geschetste uitdagingen aan te gaan!

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

In 2012 is het Centrummanagement tot stand gekomen. Met hulp van een centrummanager krijgt het centrum van Oirschot een nieuwe impuls op het gebied van economie. Denk bijvoorbeeld aan marketing en een betere samenwerking zodat bestaande evenementen en nieuwe toonaangevende evenementen (‘vlaggenschepen’) voor meer draagvlak en bezoekers in Oirschot zorgen. En daar profiteert iedereen van mee, naast ondernemers ook de bewoners van Oirschot. De ruimtelijke kwaliteit in een gebied draagt bij aan economische ontwikkeling, voorkoming van leegstand en bevordering van de leefbaarheid.

Het programma Vitaal Landelijk Gebied bevat een groot aantal projecten, gericht op verduurzaming in het landelijk gebied, bevordering van de leefbaarheid en recreatie en versterking van natuur en landschap. Belangrijke stappen die gezet zijn, betreffen de totstandkoming van de Visie intensieve veehouderij (gericht op verduurzaming in de landbouw, terugdringen hinder en bevorderen leefbaarheid en kwaliteitsslag in deze economische sector), de realisatie van ecologische verbindingszones en een regeling die ervoor zorgt dat ontwikkelingen gepaard gaan met investering in ons mooie landschap (landschapsinvesteringsregeling).

Er lopen verschillende projecten in samenhang met lokale partijen om erfgoed te behouden door er nieuwe functies in onder te brengen (kerken Oostelbeers en Spoordonk, kloosters, etc). In 2013 heeft de provincie geld beschikbaar gesteld om De Groene Corridor te realiseren. Dit is een project van Brabants Landschap, IVN, de gemeentes Oirschot en Eindhoven en Defensie. Deze corridor vormt een 13 km lange verbinding tussen Eindhoven en Oirschot. De verbinding (op termijn autoluw) wordt een aantrekkelijke route voor recreanten waar straks van alles te beleven is. Door de realisatie van de Groene Corridor biedt een kans om de langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal naar het centrum van Oirschot te realiseren. De raad moet in de 2e helft 2014 besluiten of het deze kans aangrijpt, kijkend naar toegevoegde waarde en maar ook de gemeentelijke investering.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente meegewerkt aan de realisatie van een aantal toeristenpoorten, verspreid over de gehele gemeente. De poorten bieden bezoekers van Oirschot informatie over de omgeving en bezienswaardigheden in onze gemeente. Toeristen kunnen vanuit deze poorten per fiets, te voet of te paard Oirschot verder verkennen.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

Oirschot, en het gehele Kempenland, is voor de toerist een redelijk onbekend gebied. Recreatie gebeurt voornamelijk door de eigen inwoners. We hebben hier echter voldoende ingrediënten om de kansen te pakken die het gebied toeristisch recreatief heeft. Onbekend betekent niet onbemind! Het is belangrijk om in het gebied met behoud van eigen waarden onze ‘unique selling points’ in de markt te zetten. Ook voor de eigen inwoners is een goed recreatief aanbod belangrijk.

Om uitnodigend, aantrekkelijk en leefbaar te blijven is het van belang dat de gemeente met haar partners blijft investeren: in het bieden van mogelijkheden voor nieuwe initiatieven, de bereikbaarheid en toegankelijkheid, parkeervoorzieningen, routestructuren en onderhoud. Om de juiste investeringen te doen is het nodig om een visie te ontwikkelen op het gebied van vrijetijdseconomie, ook voor de professionalisering van de Oirschotse vrijetijdseconomie. Verder is het nodig dat Oirschot in die visie en de uitwerking daarvan keuzes maakt welke gemeentelijke inspanning geleverd wordt op het gebied van samenwerking en faciliteren. Denk aan de doorontwikkeling van centrummanagement, marketing en promotie (Branding Oirschot), het faciliteren en stimuleren van bestaande en nieuwe culturele evenementen en recreatieve initiatieven.

Bij het ontwikkelen van een heldere visie/koers op toerisme en recreatie voor de komende jaren is het van belang dit in samenhang met een aantal andere dossiers te doen.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×