Leefbaarheid en netwerken

Ambities Toekomstvisie

“We wonen, werken en leven streven we naar het topsegment”. Kortom, een hoge ambitie op het niveau van leefbaarheid. De aard van de voorzieningen moet aansluiten bij de behoefte van de bevolking. Het geschetste eindbeeld 2030: een vitale, sociale en veilige gemeenschap, waar het Brabants karakter levend is. “Oirschot is gezellig, gastvrij en warm.” Het gaat hier niet alleen om de kern Oirschot maar ook om de andere kernen (Middelbeers, Oostelbeers en Spoordonk) én natuurlijk het buitengebied.

De kracht van de gemeenschap komt uit de mensen zelf. De gemeente stimuleert en faciliteert actief verbindingen tussen maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, burgers en overheid. De gemeente neemt daarnaast niet meer de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het in stand houden van voorzieningen. Voor de gemeente zijn participatie en zelfredzaamheid van de burger twee belangrijke kenmerken om aan te werken. Uiteindelijk levert iedere bewoner in 2030 een bijdrage aan de gemeente Oirschot. Alleen samen kunnen we het label ‘Monument in het groen; kwalitief leven’ waarmaken.

Ingezette koers, afspraken – in uitvoering

In de gemeente bestaan al jaren leefbaarheidsnetwerken (buurtbeheer, dorpsraad en Dorspcafe). In 2010 is het convenant met deze netwerken voor het laatst vernieuwd. Het convenant beschrijft de klankbordfunctie, de financiële bijdrage en de communicatie tussen de organisaties en de gemeente.

De samenwerking met onze netwerken is goed. Een vraag die ons, in het licht van de Koersnotitie 2014-2017, bezighoudt is of onze aanpak in de huidige tijd nog voldoende effectief is. In het Plan van aanpak “Hart voor Leefbaarheid” laten we zien hoe we onze werkwijze zo neer kunnen zetten dat het aansluit bij de huidige ontwikkelingen.

Het aantal leefbaarheidsnetwerken groeit nog steeds. Ook komen er steeds meer initiatieven vanuit verschillende buurten. De beleidsregel voor projectsubsidies ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en de participaten daarin van inwoners.

Samen met de inwoners van Oostelbeers en Spoordonk is er in 2008 een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld. Hierin zijn diverse projecten opgenomen om de leefbaarheid in deze kernen te verbeteren. De provincie Noord Brabant heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld (voor Oostelbeers ongeveer € 550.000 en voor Spoordonk ruim € 400.000). Deze subsidie ontvangen we als we alle projecten inhoudelijk en financieel succesvol afronden.

Bijna alle projecten zijn gerealiseerd. Oirschot heeft van de Provincie uitstel gekregen gekregen tot 1 januari 2017 zodat we ook de projecten Multifunctionele accommodatie kunnen afronden. Centraal hierbij staat het hergebruik van de vrijkomende kerken in Oostelbeers en Spoordonk als gemeenschapshuis.

Naast de hiervoor genoemde netwerken spelen verenigingen zoals sportverenigingen een belangrijke rol in de gemeenschap. Ook de buitensport ontkomt helaas niet aan bezuinigingen. Er ligt nog een opdracht van de gemeenteraad om voor 2014 €200.000 en vanaf 2015 structureel €250.000 te bezuinigen op de buitensport. Dit is een bekend gegeven voor de betrokken verenigingen en daarvoor loopt een apart traject. Op zoek naar een nieuwe beheervorm heeft de gemeente van begin 2012 tot en met medio 2013 met negen buitensportverenigingen, op basis van een gezamenlijk gedragen Startnotitie, de mogelijkheden onderzocht voor privatisering van de buitensportaccommodaties. Het project heeft tot op heden nog geen gezamenlijk standpunt opgeleverd. De gemeenteraad heeft in september 2013 besloten voorlopig niet verder te gaan met dit traject.

Keuzemogelijkheden voor 2014 en verder

Om de leefbaarheid op peil te houden is het nodig om onder andere goed bereikbare voorzieningen te hebben. De voorzieningen staan onder druk. De komende jaren is het dan ook noodzaak om te onderzoeken op welke manier we ons voorzieningenpeil (onder andere sport, onderwijs, zorg en groen) kunnen behouden. Dit is een onderwerp waarin de samenleving een grote rol heeft. Dat dit succesvol kan zijn blijkt wel uit de goede ervaringen die de gemeenschap inmiddels heeft opgebouwd. Dat vraagt wel om nadere uitwerking rond rollen en inzet.

Wat het beheer van de buitensportaccommodaties betreft, moet de komende tijd duidelijk worden hoe dit afgezet tegen wensen, tijd en geld verder gestalte krijgt. De eerste stappen zijn inmiddels gezet door opnieuw met de sportverenigingen verkennend in gesprek te gaan. Hoe het beheer vorm krijgt, moet een plek krijgen in een langetermijnvisie op sport. Van belang is dat de hernieuwde discussie plaatsvindt met respect voor iedere individuele vereniging.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×