Agenda van Oirschot 2014 - 2018

We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een mooi evaluatiemoment om te zien wat we sinds het vaststellen van de Toekomstvisie (2011) bereikt hebben. Met de Agenda van Oirschot krijgt u bovendien een integraal beeld van de taken, urgente thema’s en keuzes die de komende periode op ons afkomen.

Deze Agenda geeft vanuit ambtelijk perspectief een kijk op Oirschot en is ervoor bedoeld om ons toekomstige College van B&W en gemeenteraad te helpen bij het uitoefenen van hun taak. De Agenda van Oirschot kan ze helpen om vanaf het begin van de nieuwe bestuursperiode een goede start te maken en ingelezen te raken in de complexe materie die op het bord van de Oirschotse politiek ligt.

De nieuwe koers die samenleving en gemeente moeten ingaan, is los van de inhoudelijke thema’s misschien wel de belangrijkste en meest urgente uitdaging die de Agenda van Oirschot aan de dag legt. Het vergt van bestuur en samenleving dat zij in goede samenspraak keuzes maken hoe ze invulling geven aan de nieuwe verhoudingen en de rollen die daarbij horen. Met de vaststelling van de Koersnotitie in januari 2014 geeft de gemeente hier invulling aan.

De verandering naar een nieuwe positie van de gemeente binnen onze samenleving is een geleidelijk groeiend proces. Steeds weer, bij elke keuze op de inhoud moeten we waken om niet te kiezen voor ons (oude) voorkeursgedrag. In plaats daarvan moeten we luisteren naar de samenleving, om zo te ontdekken wat de samenleving zelf kan doen (loslaten), waar we haar een duwtje in de rug moeten geven (faciliteren, stimuleren) of waar de samenleving niet zonder sterke, regulerende gemeente kan (regisseren, reguleren). De inhoudelijke urgente thema’s zijn bij uitstek geschikt om hier als samenleving en politiek inhoud aan te geven.

Het gemeentelijke takenpakket is enorm breed. Het grootste deel van onze taken bestaat uit het uitvoeren van wettelijke en reguliere taken (vergunningverlening, belastingheffing, uitgifte van reisdocumenten en uittreksels, voltrekken van huwelijken en beheer van straten, riolering en groen). De genoemde taken vormen slechts een dwarsdoorsnede van taken die samen de basis van de gemeentelijke dienstverlening vormen. Maar deze taken raken onze burgers en bedrijven wel vaak het meest. Tegelijkertijd staan er grote ontwikkelingen op stapel en heeft de gemeente Oirschot hoge ambities. Die vormen voor Oirschot een flinke uitdaging voor de komende jaren.

Het gaat dan om de decentralisatie in het sociale domein, de doorontwikkeling van participatie binnen de netwerken van onze samenleving, het handhaven van een (bereikbaar) voorzieningenniveau, de privatisering van sportvoorzieningen, investeringen in onze woonomgeving, ontwikkelingen in de veehouderij, veranderingen van onze traditionele economie naar een bio based economy, de ontwikkeling van Brainport en de verbetering van onze bereikbaarheid.

Gelet op de ontwikkelingen en de ambities vereist dit dat we als samenleving en bestuur continu kijken of de rol en inzet die we plegen gelijk moet blijven of moet veranderen, zowel voor de basistaken als voor onze ambities en grote ontwikkelingen.

Agenda van Oirschot

Welkom bij de Agenda van Oirschot! Met de Agenda van Oirschot krijgt u (nieuwe gemeentebestuur) een integraal beeld van de gemeentelijke taken, in het licht van belangrijke afspraken, de grote maatschappelijke ontwikkelingen en de Toekomstvisie 2030. De Agenda laat ook zien waar in de komende bestuursperiode de (politieke) keuzes zullen liggen, zowel op inhoudelijk als organisatieniveau.

×